Veilig puberen

Goed kunnen omgaan met alle uitdagingen in de puberteit? Daar waar scholen jongeren ondersteunen in sociale vaardigheden, omgangsvormen, weerbaarheid en zelfbewustzijn, daar sluit de gemeente Heerhugowaard bij aan. Vanaf 2015 gebeurt dat via Veilig Puberen. Natuurlijk is dat voor een groot deel gericht op mediawijsheid, op social media waar jongeren veel tijd mee doorbrengen en waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. En natuurlijk ook op opvoeders en scholen zelf: waar komen jongeren mee in aanraking, hoe blijf je in gesprek over seksualiteit, hun vrienden en wat hen bezig houdt.

Veilig Puberen

De gemeente Heerhugowaard is verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd, van preventie tot en met zorg op maat. Structurele opvoed- en opgroei-ondersteuning in de puberteit is van groot belang. Het meerjaren programma Veilig Puberen wordt vanaf 2015 ingezet om ouders, onderwijs en jeugdigen beter voor te bereiden op de fase puberteit met al zijn uitdagingen. Het programma wordt onder regie van de gemeente bepaald en samengesteld met onderwijs, bibliotheek, welzijnswerk en jeugdgezondheidszorgen. Het is aansluitend op wat elke Heerhugowaardse school al doet op het gebied van sociale vaardigheid, omgangsvormen, weerbaarheid en zelfbewustzijn.

Met betrekking tot de opvoeders/school is het belangrijkste punt: heb je zicht op waar de jongeren mee in aanraking komen, hoe blijf je in gesprek over seksualiteit, drugs en social media, hoe stel je grenzen en hoe zorg je ervoor dat de jongeren weten dat ze altijd bij je terecht kunnen als iets niet goed is gegaan.

Een deel van het programma is voor alle scholen in Heerhugowaard hetzelfde en wordt verzorgd door de bibliotheek. Dat zijn:

Een lessenserie van 3 lessen Media en seksualiteit voor alle groepen 8
Doel van deze lessen is de sfeer rond seksualiteit in de media iets minder beladen te maken door het bespreekbaar te maken voor de kinderen in de lessen mediawijsheid. Welk beeld zie je en welk beeld zet je zelf neer? Maar ook wat is fijn en waar gaat het soms fout?
In deze lessen zijn de leerkrachten aanwezig waardoor zij een beeld kunnen krijgen wat er speelt bij de kinderen. In deze tijd waar wij op een bepaalde manier steeds preutser zijn maar door het web alles over seksualiteit heel ongenuanceerd kan binnen komen moeten we ook de schoonheid van liefde en lichaam kunnen blijven zien en doorgeven aan de nieuwe generatie.

Het programma Omgang met sociale media brugklassen
De invloed van de (digitale) media is groot en beïnvloeden mede het wereldbeeld en het zelfbeeld van de jongeren. De inhoud van de media wordt niet alleen meer gemaakt door gecontroleerde bureaus voorzien van een redactie, maar jongeren zelf produceren content via de digitale/sociale media. Om daar verantwoord mee om te kunnen gaan biedt de bibliotheek een reeks van 2 lessen aan die op school of in de bibliotheek plaatsvindt.

De ouderavonden Mediawijsheid voor ouders van kinderen op primair en voortgezet onderwijs
Voorafgaand aan de lessen op school, is er een ouderavond. Betrokkenheid van ouders is superbelangrijk. Het gebruik van sociale media en hoe kinderen en jongeren hier mee omgaan vindt niet alleen op school plaats, maar ook thuis.

Vroeger stond de PC in de woonkamer en zag je waar je kind mee bezig was. Jongeren zijn tegenwoordig altijd en overal online en ze hebben door de komst van de smartphone en tablets 100% privacy. Ze zijn overal en altijd online en in contact met vrienden.
Tijdens een ouderavond geeft de bibliotheek informatie over hoe kinderen omgaan met media en wat nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van internet. Er wordt ingegaan op de positieve kanten en op de gevaren. En ook hoe je als ouder om kunt gaan met media en het internetgebruik van je kinderen en blijf je betrokken.

Afwisselend per school: Een interactieve themamiddag -Mediawijsheid en online veiligheid-
Samenwerking tussen professionals onderling, en professionals en ouders is cruciaal! Door deelname aan deze themamiddag over mediawijsheid en online veiligheid worden docenten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. De opzet is interactief. Het is nadrukkelijk ook de bedoeling dat de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen en hun ervaringen deelden. De medewerker heeft veel ervaring op het gebied van sociale media en seksualiteit, ze geeft lessen en ouderavonden over dit onderwerp op basis- en middelbare scholen. Daarnaast is ze gediplomeerd Mediacoach. Tijdens de middagen die plaats hebben gevonden, kwamen de volgende thema’s aan de orde:

  • De praktijk leert dat leerlingen veel te maken krijgen met grooming, sexting en online pesten. Vaak vinden ze het lastig om met volwassenen hierover in gesprek te gaan. Schaamte speelt hierin een belangrijke rol. Steeds opnieuw blijkt dat ze kwetsbaar zijn.
  • Wet Veiligheid op Scholen: hoe stel je als school een beleid op m.b.t. internet, smartphones en sociale media en creëer je daarvoor draagvlak bij leerlingen, medewerkers en ouders?
  • Hoe kun je jongeren begeleiden om minder afhankelijk te worden van internet/sociale media/games: do’s & don’ts.
  • Ouders betrekken is ook de digitale kloof in gezinnen dichten: wat weten ouders, wat moeten ze weten?

Afwisselend per school: Een mediacoach op school in het Voortgezet Onderwijs
De Mediacoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen. Zo mogelijk kan hij/zij ingezet worden voor de uitvoering. Projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel aanleren, jongeren betrekken bij het mediabeleid, het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie), het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van media gerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, advies rondom het inschakelen van hulpinstanties, het continue informeren van docenten over mediaontwikkelingen.