Klachtenprocedure

Klachtenregeling Centrum voor Jeugd en Gezin Heerhugowaard

De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening van het Centrum voor Jeugd en Gezin ligt bij de gemeente in het kader van de Wmo. De uitvoerende partijen, de (kern)partners van het centrum voor jeugd en gezin, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een optimale en aansluitende dienstverleningsketen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
De partijen hebben hun eigen klachtenregelingen en conform deze klachtenregeling wordt gehandeld. De coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin is in het bezit van alle betreffende klachtenreglementen. De coördinator draagt er zorg voor dat de klacht onmiddellijk wordt doorgeleid naar de betreffende organisatie. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden, waarbij vermeld dient te zijn:

  • Naam, adres en telefoonnummer van de melder;
  • Datum van het voorval;
  • De gebeurtenis, de medewerker of het gedrag waarover een klacht bestaat.

De coördinator zal binnen 6 weken informeren bij de klant of de klacht naar tevredenheid is afgerond.